اوضاع به وفق و رازِدلم را حصار نیست

گـویــا که دور چرخ فلـک را قرار نیـست

این گلّــه گرگ دیده ودر اجتـماع محــال

رفع مقــدّم ار بنـــمایم، شـــکار نـیست

دیـــدی ایــاز در پی محمـــود می دود؟

آن خـــوان آشنــا به گمانم تیــار نیست

این جنــگ زرگری همه عمرم تبه نمود

ای کاروانیــان! خــرِ ما زیــر بــار نیست

دیشب رقیبِ ناصـحِ ما این چنین بگفت:

این شورِ همگنان به هواخواه یار نیست

گــــوینـــد : آشنـــا، سخــنِ آشنــا زنـد

دردا! کـه آهِ دل، بـه زبـانم سوار نیست

ساهر» اگر به دردِ دلت گوش کر نبود

دل را حزین مکن که خزان را بهار نیست.

                                  محمدرضا عباسی بیژائم ( ســاهر قهستــانی)